Language services

If you speak a language other than English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call (414) 266-7848 (TTY: (414) 266-2465).

 • Spanish – Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al (414) 266-7848 (TTY: 414-266-2465)
 • Hmong – Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau (414) 266-7848 (TTY: 414-266-2465)
 • Chinese – 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 (414) 266-7848 (TTY: 414-266-2465)
 • German – Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: (414) 266-7848 (TTY: 414-266-2465)
 • Arabic –ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 414-266-7848 (رقم هاتف الصم والبكم: 414-266-2465)
 • Russian – Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 414-266-7848 (телетайп: 414-266-2465)
 • Korean – 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 414-266-7848 (TTY: 414-266-2465)번으로 전화해 주십시오
 • Vietnamese – Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số (414) 266-7848 (TTY: 414-266-2465)
 • Pennsylvania Dutch – Wann du [Deitsch (Pennsylvania German / Dutch)] schwetzscht, kannscht du mitaus Koschte ebber gricke, ass dihr helft mit die englisch Schprooch. Ruf selli Nummer uff: Call (414) 266-7848 (TTY: 414-266-2465)
 • Laotian – ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ (414) 266-7848 (TTY: 414-266-2465)
 • French – Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le (414) 266-7848 (TTY: 414-266-2465)
 • Polish – Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer (414) 266-7848 (TTY: 414-266-2465)
 • Hindi – यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 414-266-7848 (TTY: 414-266-2465) पर कॉल करें।
 • Albanian – Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në (414) 266-7848 (TTY: 414-266-2465)
 • Tagalog – Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa (414) 266-7848 (TTY: 414-266-2465)
Healthier kids, healthier community

Children's nurse with a patient demonstrating our mission.

Find out more how Children's work in the community benefits kids around our state.